การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นผลจากการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจบังคับใช้กฏหมายหรือกฏระเบียบเบ็ดเสร็จ (Monopoly) มีอำนาจใช้ดุลยพินิจสูง (Discretion) มีกรอบความรับผิดชอบไม่ชัดเจน (Accountability) และขาดระบบทำงานที่โปร่งใส (Transparency) การสร้างราชการใสสะอาด ที่บังเกิดผลจึงต้องจำกัดโอกาสการทุจริต โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การลดแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนในการทุจริต และการสร้างกระแสสังคมและสถาบันที่เข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนัยนี้การสร้างราชการใสสะอาดคือ การให้ภาครัฐเป็นองค์กรที่โปรงใสมีความรับผิดชอบปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องอาศัยความร่วมมือกัน...
   
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294