1. เพื่อส่งสัญญาณเตือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาสั่งการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันสถานการณ์
2. เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบเจตนาอันชัดเจนของหน่วยงานและภาครัฐในการดำรงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ อันนำไปสู่การเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐ
3. เป็นกลไกของหน่วยงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม และจิตสำนึกเรื่องประเทศไทยใสสะอาด ป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294