“ทุจริต” : การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทุจริตต่อหน้าที่” : ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ฉ้อราษฎร์บังหลวง” : การเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของรัฐและของสาธารณะ การกินสินบาตรคาดสินบน รวมถึงการแสวงหาอำนาจโดยวิธีผิดทำนองครองธรรม


“คอร์รัปชั่น” : การใช้อำนาจให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมาตรฐานทางศีลธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทคุณธรรม 4 ประการ โดยได้พระราชทานตามนัยแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา เรียกว่า ฆราวาสธรรม หรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือนหรือประชาชนทั่วไปดังนี้
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง


พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในการดำรงชีวิต
• การกระทำใดๆ ให้มีความพอเพียง หมายถึง ทำพอประมาณด้วยเหตุและผล การพัฒนาต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
• ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว เพื่อสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน
• ต้องมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกๆ ขั้นตอน
• ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้สำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
• ต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
• สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ


   
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294