สวท.เชียงใหม่สํารวจผลการรับฟังด้านรายการ , ด้านข่าว , และด้านเทคนิค

การสํารวจเขตให้บริการและตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม ทั้ง 2 ความถี่ ของสวท.เชียงใหม่ ประจําปี 2550 เพื่อนํามาเป็นข้อมูลปรับปรุงการส่งกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่

ความเข้มระยะทาง 1.6 กม.
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. แม่วาง
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. กิ่ง อ.แม่ออน
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. สันกําแพง
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. สารภี

 

ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. แม่แตง
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. เชียงดาว
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ. พร้าว
วัดระยะความยาวของสายอากาศ
วัดระยะความยาวของสายอากาศ


ผู้ส่ง :