สวท.เชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคตรวจเช็คเครื่องส่งระบบเอ.เอ็ม

เมื่อวันที่ 25-26 มิย.2550 ที่ผ่านมา สวท.เชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ทําการตรวจสอบเครื่องส่งระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์ และเอ.เอ็ม สเตริโอ 639 กิโลเฮริตซ์ ก่อนที่จะออกสํารวจเขตให้บริการและตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ ตามแผนงานประจําปี 2550 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบันเทิงพี่น้องที่รับฟังทางระบบ เอ.เอ็ม ได้อย่างชัดเจน

 ผู้ส่ง :