สวท.เชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา " พัฒนาเทคนิค ประจําปี 2550 " ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดสัมมนาพัฒนาเทคนิคประจําปี 2550 ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา สวท.เชียงใหม่ส่ง หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค , หัวหน้าฝ่ายข่าว และนายปรเมศร มโนวงศ์ ฝ่ายช่างเทคนิค เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพของการบริหารง่านด้านเทคนิครวบรวมแนวทางปรับปรุงระบบอุปกรณ์ทางเทคนิค แนวทางแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง สองหน่วยงาน

พิธีเปิดการสัมมนาโดยนายคัมภีร์ ดิษฐากร์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายเผิญ ขําโพธิ์ รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์บรรยายเรื่องความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับรัฐสภาในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บรรยายเรื่องบทบาทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กับการพัฒนาประชาธิปไตย
การบรรยายเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการส่งกระจายเสียงจากANALOG เป็นDIGITAL โดยวิทยากรจาก บริษัทล็อกเลย์จํากัด(มหาชน)
ผอ.ส่วนเทคโนโลยี่ กรมประชาสัมพันธ์ วันชัย คล่องการยิง นําเสนอผลงานกลุ่มเรื่อง ผลกระทบการนําระบบดิจิตอลมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียง

 

หัวหน้าฝ่ายข่าว สวท.เชียงใหม่ ในงานเลี้ยงสังสรรบนเรือ เอ-วันรอยัล ครูส
ปรเมศร มโนวงศ์ ในงานเลี้ยงสังสรรบนเรือ เอ-วันรอยัล ครูส
กลุ่มเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ เขต 3-4


ผู้ส่ง :