ABU จัดการประชุม RADIO ASIA 2007 ที่ประเทศสิงคโปร์

นางอาภาภรณ์ นาควัชระ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ เป็นผู้แทน สปข.3 เข้าร่วมประชุม Radio Asia 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2550 โดยมี ผู้บริหารจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ในภูมิภาค เอเซีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม และนําเสนอผลงาน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี สมัยใหม่กว่า 100 แห่งทั่วโลก

 ผู้ส่ง :