เจ้าหน้าที่ระดับสูง AFPPD UNFPA และUNESCO ศึกษาเยี่ยมชม สปข.3 และ สวท.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ระดับสูง AFPPD UNFPA และUNESCO เดินทางมาประชุมเชิงปฎิบัติการด้านโครงการพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานที่ สปข.3 และ สวท.เชียงใหม่เยี่ยมชมการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่า และชมการแสดงนิทรรศการชนเผ่า

นส.สมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต.3 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาระกิจ รายละเอียดการปฎิบัติงาน
นส.สมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต.3 นําคณะเข้าเยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

 

ผูแทนคณะศึกษาดูงานให้สัมภาษณ์สดร่วมออกอากาศทางภาคภาษษม้ง
คณะศึกษาดูงานเยี่ยมห้องนิทรรศการชาวเขา


ผู้ส่ง :