เวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กฮ. สถานีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐ และเพื่อพี่น้องชนเผ่า จัดการสัมมนาเวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการ อ. แม่อาย โดยมี พี่น้องชนเผ่าเข้าร่วมการสัมมนาจํานวน 150 คน โดยมีเผ่ากะเหรียง , ลาหู่ , อาข่า , ไทใหญ่ , ปะหล่อง , เมี่ยน โดยมี ท่านนายอําเภอแม่อาย ร่วมเป็นวิทยากร , หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ เป็นผู้ดําเนินรายการ ถ่ายทอดเสียงทางระบบ เอ.เอ็ม 1476 กฮ.

 ผู้ส่ง :