นิสิต นิเทศศาสตร์ ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงาน ด้านการส่งกระจายเสียง สวท.เชียงใหม่

นิสิต คณะศิลปศาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ปี 3 จํานวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านการส่งกระจายเสียง สวท.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายรายการ ให้การต้อนรับ อธิบาย พาเยี่ยมชม การทํางานของฝ่ายต่างๆ ของ สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :