ผ.สวท.สุราษฎร์ธานี และคณะ จํานวน 5 คน เยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

ผ.สวท.สุราษฎร์ธานี และคณะจาก สปข.5 เยี่ยมชม ห้องนิทรรศการ และการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่า ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์ โดยมี หัวหน้าฝ่ายรายการ และนายรพีพงษ์ เป็กทองผู้ที่มาจาก สปข.5ให้การต้อนรับและรับมังคุด ลองกอง เงาะ จาก สุราษฎร์ธานี ซึ่งผ.สวท.สุราษฎร์ นํามาฝากเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ด้วยความขอบคุณ

 ผู้ส่ง :