นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง จํานวน 80 คนเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 09.00 น.และ 13.00 น.จํานวน 2 รอบ โดยมีอาจารย์สุปราณี วัฒนสิน รองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ดูแลงานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทํางาน เป็นผู้ควบคุม

สวท.เชียงใหม่ยินดีต้อนรับ
อาจารย์ผู้ควบคุมและคณะนัศึกษา
นําชมห้องส่งวิทยุกระจายเสียง
ร่วมออกอากาศกับรายการภาษาลาหู่
นศ.ชนเผ่ากะเหรี่ยงส่งเสียงออกอากาศฝากความคิดถึงทางบ้านที่อ.เวียงแหง

 

นําชมและให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายไทยใหญ่โดยชูศรี เชาว์วาทิน
นําชมห้องนิทรรศการชนเผ่า
วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายประเพณีชนเผ่าลีซูโดยอนันต์ สิวลี
วัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน โดยวสันต์ จิตอาชานัย
วัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายชนเผ่ากะเหรียงโดย มานะ กาญจนประกรณ์


ผู้ส่ง :