นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์จํานวน 80 คนเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. จํานวน 2 รอบ โดยมี อาจารย์ สุปราณี วัฒนสิน รองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ดูแลงานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทํางาน เป็นผู้ควบคุม

ยินดีต้อนรับบรรยายกระบวนการผลิตรายการเพื่อการประชาสัมพันธื โดย อาภาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายรายการ
นําชมห้องนิทรรศการเครื่องแต่งการชนเผ่า
นําชมและบรรยายวัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายของชนเผ่า
วัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายชนเผ่าอาข่า โดยสมศรี เยาะเปาะ

 

วัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยมานะ กาญจณประกรณ์
วัฒนธรรมประเพณีเครื่องแต่งกายชนเผ่าลีซู โดยอนันต์ สิวลี
อาจารย์ผู้ควบคุมเซ็นต์สมุดเยี่ยมให้เจ้าของห้องนิทรรศการ
ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ


ผู้ส่ง :