มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา " ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว "

กรมประชาสัมพันธ์โดยสํานักประชาสัมพันธ์เขต3ร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 " ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว " เมื่อวันที่ 3 พ.ย 2550 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปรากฎผลสําเร็จด้วยความราบรื่นอย่างดียิ่ง ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานเต็มหอประชุมใหญ่ มช.

คืนวันที่ 2 พ.ยซ้อมการแสดง ณ ลานการแสดงกาดเชิงดอย

 

เปลี่ยนสถานที่การจัดงานมา หอประชุมใหญ่ มช.บ่ายวันจัดงาน
ก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น


ผู้ส่ง :