กงศุลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่ เยียมชม สวท.เชียงใหม่


ห.ฝรก อาภาภรณ์ นาควัชระให้การต้อนรับกงศุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่

 

ห.ฝขว พยนต์ ยศสุพรหม สัมภาษณ์ข่าว MS.CYNTHIA A. BROWN


ผู้ส่ง :