MS. CYNTHIA A. BROWN เยี่ยม ชม สวท.เชียงใหม่

MS. CYNTHIA A. BROWN Deputy press Attache Embassy of the United States of America เยี่ยมชมการส่งกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่ ทั้ง 2 ระบบ 4 ความถี่

ชมห้องนิทรรศการชนเผ่าทั้ง 7 เผ่า
ห้องส่งระบบเอ.เอ็มความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์
ห้องส่งระบบเอ.เอ็มความถี่ 639 กิโลเฮริตซ์

 

ห้องส่งระบบเอฟ.เอ็มความถี่ 93.25 เมกกะเฮริตซ์
ห้องส่งระบบเอฟ.เอ็มความถี่ 98 เมกกะเฮริตซ์


ผู้ส่ง :