ชาวเชียงใหม่กว่า 2 หมื่นคนร่วมประกาศเจตนารมย์ " รวมพลคนไม่ขายเสียง "

สํานักประชาสัมพันธ์ เขต3 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงคืประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ร่วมประกาศ เจตนารมย์ . " รวมพลคนไม่ขายเสียง "

สวท.เชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังสวท.ในสังกัด สปข.3
การถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้การเชื่อมโยงสัญญานได้รับความอนุเคราะห์คู่สายโทรศัพท์จากบริษัท ทีทีแอนด์ทีจํากัด (มหาชน)

 

สวท.เชียงใหม่ขอบคุณ ทีทีแอนด์ที เชื่อมโยงสัญญานจากจุดถ่ายทอดมายังห้องส่ง


ผู้ส่ง :