สวท.เชียงใหม่ออกสํารวจพื้นที่ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปลูกฝิ่นซ้ำซาก

โครงการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปลูกฝิ่นซ้ำซาก สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด โดย สนง.ปปส. ภาค5 พื้นที่เป้าหมาย ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์จากนายอําเภออมก๋อย นายสิทธิชัย สวัสดิแสน เมื่อวันที่ 4 กพ. 51 ที่ผ่านมา

สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพจากพี่น้องกะเหรียง ในท้องที่อ.อมก๋อยโดย ผู้ประกาศภาษากะเหรี่ยง มานะ กาญจนประกรณ์
ห.ฝรก อาภาภรณ์ นาควัชระนําทีมออกสํารวจผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

 

อนันต์ สิวลีผู้ประกาศของ สวท.เชียงใหม่ออกสํารวจพื้นที่พบปะพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงหน้าที่ทําการ อบต.นาเกียน เมื่อคืนอากาศ หนาวมากครับ
เส้นทางจากอ.อมก๋อยไปต.นาเกียนประมาณ 35 กม.เป็นถนนขึ้นเขาทางลูกรังตลอดเส้นทางด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม
อ.อมก๋อยมีพท.2,093.831ตร.กม. 6 ตําบล 95 หมู่บ้าน จํานวนประชากร 46,921 คน 11,728 ครัวเรือน (รับสัญญานระบบFM .ของ สวท.เชียงใหม่ไม่ได้ สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สวท.เชียงใหม่ได้ทางระบบ AM.ความถี่ 1476 กฮ สถานีเพื่อพี่น้องชนเผ่า และAM.639 กฮ)


ผู้ส่ง :