คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ม.ฟาร์อีสเทิรน์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นจํานวน 14 คนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มารี รัตนฤทธิกุล เป็นผู้ดูแลการศึกษา เยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตรายการสวท.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในสายงานอาชีพนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กพ.51 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :