เวทีประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว

สวท.เชียงใหม่ ระบบเอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์ ถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์แก้ไชปัญหาแรงงานต่างด้าว จากหอประชุมเทศบาลตําบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีชูศรี เชาว์วาทินผู้ประกาศ ภาษาไทยใหญ่ ดําเนินรายการ

 ผู้ส่ง :