นักเรียนจาก Grace International School เยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

คณะนักเรียนจากGrace International School Grade 10จํานวน 48 คนพร้อมด้วยคุณครูผู้ควบคุม 2 ท่านเยี่ยมชม การส่งกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่ทั้งระบบ เอ.เอ็ม และระบบเอฟ.เอ็มเด็กๆให้ความสนใจโดยเฉพาะรายการHelping hand ซึ่งออกอากาศทางระบบ เอฟ.เอ็มความถี่ 93.25 เมกกะเฮริตซ์เวลา 19.00-21.00 น.ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคุณเดวิดผู้ดําเนินรายการร่วมนําชมและอธิบายให้เด็กๆฟังถึงการส่งกระจายเสียงและความแตกต่างของระบบดิจิตอลกับระบบอนาล็อคของห้องส่งทั้ง 4 ความถี่..

 ผู้ส่ง :