สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนญ์พัฒนาสังคมที่16 จ.ตาก จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

สวท.เชียงใหม่จัดเวทีเสวนาสัญญจรแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก เพื่อศึกษาผลกรกะทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาสังคมที่16 จ.ตาก ประสานชนเผ่าเข้าร่วมการจัดเวทีจํานวน 120 คนประกอบด้วยลีซู ลาหู้ ม้ง และกะเหรียงที่อยูในพื้นที่และอําเภอต่างๆของจ.ตาก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 โดยมีสวท.ตาก และ สวท.แม่สอด สปข.4 ให้ความอนุเคราะห์ร่วมถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีเสวนา ในครั้งนี้ ด้วย.

ผ.จินตนา สิงห์สุรเมธ ผ.สวท.เชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุรชัย พึงจิตต์ตน
ผู้ร่วมเป็นวิทยากรรายการประกอยด้วย ป้องกันจังหวัดตาก นายพจน์ ทรวรนันท์ นายเฉลิมพงษ์ แสงวิทยา ผญ.หมู่ 7บ้านม้งใหม่ อ.เมือง จ.ตาก นายปนิทัศน์ วงษ์สกุลจันทร์ ผญ.หมู่10 บ้านลีซอ อ.เมือง จ.ตาก
นายชัยรัตน์ กีรติยุคคีรี ผญ.หมู่ 5 บ้านส้มปอย อ.แม่สอด จ.ตาก และมี ห.ฝรก สวท.เชียงใหม่ อาภาภรณ์ นาควัชระ เป็นผู้ดําเนินรายการ
ผู้เข้าร่วมเวทีสัญจรประกอบไปด้วยพี่น้อง ชนเผ่าจํานวน 120 คน

 

ฝ่ายช่างเทคนิค สวท.เชียงใหม่ขอขอบคุณฝ่ายช่างเทคนิค สวท.ตาก, สวท.แม่สอด ที่อนุเคราะห์ ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเชื่อมโยงสัญญานในการถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีในครั้งนี้
ผ.สวท.ตาก ผ.บํารุง คงมีผล , ผ.สวท.เชียงใหม่ ผ.จินตนา สิงห์ สุรเมธ , ท่านรองผู้ว่าราชการจ.ตาก นายสุรชัย พึงจิตต์ตน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม


ผู้ส่ง :