วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลําพูน สาขาไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานด้านเทคนิค สวท.เชียงใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลําพูน จํานวน 40 คนพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จํานวน 2 ท่านเข้าเยี่ยมชมงานด้านเทคนิคและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่ทั้ง 2 ระบบ 4 ความถี่ เมื่อวันที่ 15 พค.51 ที่ผ่านมา นักศึกษาได้สัมผัสกับการปฎิบัติงานจริงด้วยความสนใจ และตั้งใจ

 ผู้ส่ง :