สวท.เชียงใหม่จัดงานพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสก่ตั้งสถานีครบรอบ 37 ปี

ตั้งแต่ปี 2509-2510 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ ปชส.เชียงใหม่ (คนเมืองจะเรียกว่า สถานีวิทยุ ปจส.เจียงใหม่ เจ้า.) จนกระทั้งมาเปลี่ยนชื่อเป็น สวท.เชียงใหม่ ( สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ) ปีนี้ครบรอบ 37 ปี

 ผู้ส่ง :