สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.)มอบไมโครโพน สวท.เชียงใหม่ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กฮ.

นายพร้อมพล สัมพันธโนอนุตโร นายกสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมอบไมโครโพนพร้อมขาตั้งไมค.จํานวน 1 ชุด ไว้ให้ สวท.เชียงใหม่ระบบเอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์ ไว้ใช้งานภาคภาษาชาเผ่าโดยมีห.ฝรก อาภาภรณ์ นาควัชระและทีมผู้ประกาศ ภาคภาษาชนเผ่ารับมอบด้วยความขอบคุณในน้ำใจ

 ผู้ส่ง :