สวท.เชียงใหม่ร่วมกับอําเภอเวียงแก่น จ.เชียงรายจัดการเสวนาเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

เมื่อวันพุธที่ 21 พค.2551 ที่ผ่านมา สวท.เชียงใหม่ร่วมกับอ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ ห้องประชุม อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทําการการถ่ายทอดเสียงการเสวนา ออกอากาศทางสวท.เชียงใหม่ ระบบเอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กฮ โดยมี ห.ฝรก. อาภาภรณ์ นาควัชระ เป็นผู้ดําเนินรายการ วิทยากรประกอบด้วย นายบุญเชิด วงค์นภาไพศาล กํานัน ต.ปอ , นายกาหา แซ่วึ๊ด ผู้ใหญ่บ้านห้วยกุ๊ , นางกอยเสี่ยว แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้านห้วยป่อ , นายชูเกี่ยรติ เกษตรสุขถาวร ผู้ใหญ่บ้านศิลาแรง ป.อาวุโส นายบุญส่ง ตินารี

 ผู้ส่ง :