การจัดการเสวนาเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก จังหวัดเชียงราย ณ อบต.ปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อําเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย เป็นอําเภอที่อยู่ติดแม่นําโขง ชายแดน ไทย-ลาว มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะเส้นทางถนนไปสู่ภูชี้ฟ้าวิวธรรมชาติสวยงาม ทะเลหมอกที่ผาตั้ง และที่พักที่แสนโรแมนติตที่หน่วยจัดการต้นน้ำง่าว สวท.เชียงใหม่จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ที่ ห้องประชุมอบต.ปอ มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยพี่น้องชนเผ่า เมียน , ม้ง และพี่น้องจีนฮ่อ จํานวน 120 คน เมื่อวันที่ 21 พค. ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :