วิทยาลัยอาชีวศึกษาเเชยงใหม่คณะบริหารธุรกิจแผนกเลขานุการ ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

คณะนักศึกษาระดับปวส.1 แผนกเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมการบริหารทั่วไป สํานักงานไร้กระดาษ การผลิตรายการวิทยุ ของ สวท.เชียงใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมองเห็นงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว พร้อมอาจารณ์ผู้ควบคุมจํานวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :