สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับอําเภอเชียงดาว จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

สวท.เชียงใหม่ร่วมกับอําเภอเชียงดาว จัดเวทีสัยจรร่วมกันแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคอง อ.เชียงดาว ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติต ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิย. โดยมีพี่น้องคนเมือง พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง , ลาหู่ และลีซู เข้าร่วมเวทีเสวนา จํานวน 120 คน

เวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซากในครั้งนี้วิทยากรประกอบไปด้วย นายอัครเดช พิชัย นายก อบต.เมืองคอง , นายวิเชียร บุญเรือง กํานันตําบลเมืองคอง , สอ.สุรเชษฐ พลเยี่ยม กอรม. ( หน่วยปฎิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ) ร่วมเป็นวิทยากร

 

สวท.เชียงใหม่ระบบ เอ.เอ็มความถี่ 1476 กิโลเฮริตซ์ถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีสัญจรร่วมแก่ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก จาก อบต.เมืองคอง


ผู้ส่ง :