การสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน สาธารณสุข เขต 1 งานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

การสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน สาธารณสุข เขต 1 งานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ จัดโดย สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ สื่อมวลชนจาก เชียงใหม่ ,เชียงราย ,ลําพูน ,ลําปาง ,แพร่ ,น่าน ,แม่ฮ่องสอน และพะเยา จํานวน ร้อยกว่าชีวิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และเพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชน สาธารณสุข เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส โดย ห.ฝรก สวท.เชียงใหม่ อาภาภรร์ นาควัชระเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 9-11 กค.51 ที่จ.ลําปางและเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

 ผู้ส่ง :