นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิจฉุกเฉิน ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ สวท.เชียงใหม่

นักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 49 คนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม จํานวน 3 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการประชาสัมพันธ์ ที่ สวท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กค.51 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :