สวท.เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายให้ความรู้การจัดอบรมแกนนําเยาวชนนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนย์พัณนาคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จัดอบรมแกนนําสภานักเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 ตามโครงการอบรมแกนนําเยาวชนนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน โดยสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดย ห.ฝรกสวท.เชียงใหม่ อาภาภรณ์ นาควัชระเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ร่วมเป็นเครือข่าย ให้นักเรียนจาก สพท.เขต 1-2 จาก 20 โรงเรียน จํานวน 120 คน เมื่อวันที่ 26 กค.51 ทีผ่านมา

 ผู้ส่ง :