การจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ ห้องประชุมวชิราธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เมื่อวันที่ 29 กค. 2551 โดยมีนายจรรยา สระมัจฉา ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้นําชุมชน ในพื้นที่ จ.ตาก , เชียงราย , อ.เชียงดาว . อ.อมก๋อย จ.เชียงเชียงใหม่ จํานวน 120 คน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหา และอุปสรรค วิธีการให้เกิดความร่วมมือที่ดี และมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน .

 ผู้ส่ง :