สวท.เชียงใหม่จัดเวทีชนเผ่าเพื่อความมั่นคงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงทางคลื่น AM 1476 KHz.และจัดเสวนาเวทีชนเผ่าเพื่อความมั่นคง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ 2554 ณ หอประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนชนเผ่าดาราอั้ง ปะหล่อง มูเซอร์ ปาเกอะญอ ร่วมเสวนากว่าร้อยคน

 ผู้ส่ง :