งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสวท.เชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษียณอายุราชการตามวาระ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีและความผูกพัน ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี

 ผู้ส่ง :