โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่แผนกประถมดูงานสวท.เชียงใหม่

นางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารให้การต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่แผนกประถมดูงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :