สวท.เชียงใหม่ จัดเวทีฟ้าใสไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2555

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมงานจัดเวทีฟ้าใส ไร้มลพิษและถ่ายทอดเสียง โครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ สถานีควบคุมไฟป่า เชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจรับฟังเป็นจำนวนนมาก

 ผู้ส่ง :