สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงเวทีเสวนา ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิถีพุทธ

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการและนางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในหัวข้อเรื่อง " ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วย วิถีพุทธ" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก โดยมีนายวรวิทย์ แสนไชย เป็นผู้ดำเนินรายการและถ่ายทอดเสียงทางคลื่น FM 93.25 MHz. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

 ผู้ส่ง :