สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง งาน " อพ.สธ. - แม่โจ้ ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน"

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยการถ่ายทอดเสียงเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และงาน "อพ.สธ. - แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน " ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คลื่น FM 93.25 MHz. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

 ผู้ส่ง :