สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง โครงการเผยแพร่สิทธิผู้เสียหายกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในส่วนภูมิภาค

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง " โครงการเผยแพร่สิทธิผู้เสียหายกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในส่วนภูมิภาค " ทางคลื่น FM 93.25 MHz. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย และความยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพในส่วนภูมิภาค กว่า 200 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานถ่ายทอดเสียง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
หัวหน้าศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร

 

สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


ผู้ส่ง :