นักเรียนโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล ดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนนันทชาติ เกรด สคูล และนันทชาติ พรีสคูล เพื่อศึกษาดูงานการส่งกระจายเสียง ของสถานีวิทยุแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนซี่งมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เชื่อมโยงความรู้เพื่อให้นักเรียนมาพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ จำนวน ๔๖ คน และครูจำนวน ๙ คน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

ยิ้มหน่อยค่ะน้องๆ
มอบของที่ระลึก


ผู้ส่ง :