ชาวสวท.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม " จุดไฟในใจคน..สวท. " ( Enlighten Staffs )

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจรรมตามโครงการกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรม HAPPY DAY โดยจัดให้มีการสังสรรค์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเชิญ ดร.อรรควิช อินทร์วงค์ นักจิตวิทยาการบริหาร เป็นวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในระหว่างผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

เข้าแถวรับลงทะเบียนกันก่อน
รับเสื้อใหม่กันต่อ
บรรยากาศในห้องประชุมเริ่มแล้ว
ดร.อรรควิช อินทร์วงค์ นักจิตวิทยาการบริหาร
ผอ.จิรพรก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วย

 

ทุกคนฟังกันอย่างตั้งใจ
นั่งถกกันเป็นวงกลม
ผอ.จิรพร มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร


ผู้ส่ง :