หน่วยงานภายนอก สวัสดีปี ทีมงาน สวท.เชียงใหม่

นางจิราพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทน ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของที่ระลึกจากหน่วยงานภายนอกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556.

คุณชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานภาคเหนือ
SIPA
ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

 

โรงพยาบาลสวนปรุง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่


ผู้ส่ง :