โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ”และศึกษาดูงานการเรียนรู้เชิงประจักษ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2556

 ผู้ส่ง :