สวท.เชียงใหม่ สำรวจการรับฟังรายการภาคภาษาชนเผ่า เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการออกสำรวจผลการรับฟังรายการและสำรวจความเข้มของสัญญาณการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่า AM 1476 KHz. ตามโครงการสำรวจผลการรับฟังประจำปี 2556 ในเขตพื้นที่ อ.แม่สรวย อ.แม่จัน อ.เวียงป่าเป้าและอ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2556

 ผู้ส่ง :