สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง เวทีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดเสียง "เวทีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่" ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(อรป.) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :