สวท.เชียงใหม่จัดกิจกรรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปครองระบอบประชาธิปไตย

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซี่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ ผู้บริหารและผู้จัดรายการวิทยุชุมชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของ สวท.เชียงใหม่ และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบปรระชาธิปไตยและสามารถนำความรู้ได้รับไปขยายผลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น การอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมี ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์และการจัดรายการวิทยุแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

 ผู้ส่ง :