สวท.เชียงใหม่ จัดเวทีพัฒนาทักษะภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเชิญนางสาวพิสัญชนา เพียงพจนนารถ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ภาษาสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนายวอร์เตอร์ แรนเดอร์ สติชเชอร์ จากรายการ Helping Hand สวท.เชียงใหม่ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเรียนรู้ทักษะภาษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :