สวท.เชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนอข่าวสารของ อป.มช. ในรายการข่าว มองเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการนำเสนอข่าวสารของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) ในรายการข่าว “มองเชียงใหม่” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เครือข่าย อป.มช. ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำเสนอข่าวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อของรัฐเป็นช่องทางการสื่อสาร ครั้งนี้ มีนางสาวธนวันต์ ชุมแสง หัวหน้าฝ่ายข่าว สวท.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในหัวข้อเทคนิคการรายงานข่าวนอกสถานที่ในภาวะวิกฤต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อป.มช. ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ

 ผู้ส่ง :