นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ รับตำแหน่งใหม่

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี หลังจากนั้นนายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ โดยได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดว่า ขอให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำงานเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคี ขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พึ่งของประชาชน ในยามทุกข์ยาก และผู้ประกาศภาษาชนเผ่าทุกเผ่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งของชนเผ่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :